top of page
WDAA logo

CONSTITUȚIA WDAA

1. Asociația va fi numită „Asociația Pescarilor din Winsford și District” (denumită în continuare Asociația) și sediul Asociației va fi în locul pe care Comitetul Delegaților îl va stabili din când în când.

2. Obiectivele acestei Asociații sunt de a promova o bună părtășie între pescari, de a încuraja pescuitul competițional prin promovarea concursurilor și de a încuraja tinerii pescari prin promovarea concursurilor juvenile. Să controleze și să stocheze apele deținute și închiriate de Asociație, să coopereze cu Agenția de Mediu și cu alte autorități interesate de puritatea râurilor și a altor ape și să prevină poluarea acestora. De asemenea, în general, să se angajeze în astfel de activități care sunt în interesul general al pescuitului și pescarilor.

3. Afacerile Asociației vor fi conduse de un Comitet de Delegați care va fi format din Comitetul cu scop general. Acest Comitet se va întruni trimestrial -  minim.

4. Funcționarea zilnică a Asociației va fi realizată de un Comitet cu scop general format din Președinte, Vicepreședinte, Secretar, Organizator Juvenili, Secretar Meci, Trezorier, Manager de pescuit, Asistent manager de pescuit. 

și patru membri GPC. Cei patru membri vor servi timp de doi ani, doi ieșind la pensie în fiecare an. Acest comitet cu scop general se va întruni lunar, cu excepția lunii martie, și va fi responsabil în fața comitetului executiv. Cvorumul va fi de șase membri. Orice membru care nu participă la 60% din ședințe în primul său an de mandat va fi obligat să candideze pentru realege după primul an.

5. Orice organism de pescuit de bună-credință poate solicita Comitetului afilierea la Asociație. cu o taxă anuală de afiliere de 15 GBP care se plătește la acceptare. Abonamentele anuale vor fi stabilite la AGA și acestea vor fi plătite înainte de 1 august. Cluburile trebuie să aibă cel puțin 15 membri și să achiziționeze 15 permise (dacă clubul nu are minimul necesar, atunci va fi la discreția Comitetului să permită afilierea).

6. Asociația va ține o adunare generală anuală în primele două săptămâni din luna martie a fiecărui an. Toate organismele afiliate trebuie să fie informate cu privire la ora, locul și activitatea desfășurată cu 21 de zile înainte de întâlnire. Secretarul/Președintele Asociației va da un preaviz de 7 zile cu privire la orice ședință a Comitetului și va trimite notificări în scris fiecărui membru al Comitetului, precizând ora, locul și activitățile care urmează să fie desfășurate.

7. O Adunare Generală Extraordinară poate fi convocată în termen de 21 de zile la solicitarea a 50 de membri ai Asociației. Comitetul Executiv va avea, de asemenea, puterea de a convoca o Adunare Generală Extraordinară. Astfel de solicitări trebuie să precizeze scopul pentru care este necesară o astfel de întâlnire.

8. Exercițiul financiar al Asociației va fi de la 1 ianuarie până la 31 decembrie și un bilanț auditat trebuie transmis tuturor organismelor afiliate cu 21 de zile înainte de AGA. Autorizațiile de asociere vor fi valabile de la 1 iunie până la 31 mai. Bancherii Asociației vor fi Barclays Bank Limited sau orice altă bancă pe care o va stabili Comitetul. Contul bancar va fi pe numele Asociației și va fi operat, acolo unde este posibil, pe numele sau semnăturile comune ale Președintelui, Secretarului/Trezorierului sau Vicepreședintelui.

9. În cadrul AGA se desfășoară următoarele activități:

(a) Prezentarea și (dacă este acceptată) trecerea conturilor pentru exercițiul financiar precedent care se încheie la 31 decembrie înainte de AGA. Astfel de conturi trebuie să fi fost mai întâi auditate de auditorii Asociației.

(b) Alegerea ofițerilor.

(c) Alegerea auditorilor sau a unei firme de contabili.

(d) Orice alte chestiuni fie care au fost comunicate secretarului și incluse de acesta în anunțul de adunare trimis membrilor, fie pe care Asociația va fi obligată să le analizeze conform prezentului regulament. Notificarea privind intenția de a propune o rezoluție la AGA va fi transmisă în scris secretarului cel târziu până la data de 21 ianuarie anterioară și trebuie să fie prin intermediul unui organism afiliat. La AGA, 20 vor constitui cvorum.

(e) Stabilirea cotizațiilor anuale și a altor cotizații, după cum este necesar.

10. Comitetul are următoarele atribuții și atribuții:

(a) În general, să administreze problemele de zi cu zi ale Asociației și să ia orice conduită adecvată și rezonabilă a afacerilor acesteia.

(b) Să coopteze membri pentru a ocupa posturile ocazionale vacante în cadrul Comitetului sau al Oficialilor.

(c) De către ofițerii săi să țină înregistrări exacte ale tranzacțiilor sale, inclusiv ținerea proceselor-verbale ale tuturor întâlnirilor și primirea și cheltuirea tuturor banilor.

(d) Convoacă ședințe trimestriale ale executorilor judecătorești pentru a discuta și a aproba activitățile generale ale Comitetului în numele membrilor săi.

(e) Să promoveze în general interesul și obiectele Asociației.

(f) Comitetul va asigura legătura și va conveni asupra acțiunilor echipei de management al apei (WMT). Echipa va fi formată din managerul de pescuit, directorul asistent de pescuit și toți executorii judecătorești cu normă întreagă. WMT va fi responsabil pentru îngrijirea zilnică a tuturor apelor asociației și a terenurilor înconjurătoare (stocuri de pește, întreținere și întreținere). Un buget anual pentru WMT care urmează să fie aprobat de Comitet. WMT va elabora un plan anual de management pentru toate apele, dar planul se poate modifica din cauza unor circumstanțe neprevăzute pe parcursul anului anual. Orice modificări vor fi convenite de majoritatea Comitetului.

11. Directorii Asociației vor fi aleși în cadrul AGA. Membrii care se pensionează vor fi eligibili pentru realegere. Nominalizările pentru funcții vor fi transmise în scris Secretarului până la data de 21 ianuarie a fiecărui an. În cazul unei alegeri, buletinele de vot ulterioare vor fi pregătite de către secretar pentru a fi utilizate în cadrul AGA. În caz de egalitate, alegerea în funcție se decide prin tragere la sorți. Fiecare nominalizare în funcție va fi propusă de 2 persoane care sunt ele însele membre ale unui organism afiliat. Deținătorii de carduri nu au putere de vot la ședințele Asociației.

12. Comitetul de asociere sau Comitetul delegaților se ocupă de toți infractorii și decizia sa va fi definitivă. O interdicție minimă de trei luni de la calitatea de membru se aplică oricărei persoane care încalcă Regulamentul și Regulamentul Asociației, iar Comitetul sau Comitetul Delegaților vor avea puterea de a impune o interdicție pe viață oricărui membru care, în opinia Comitetului, se face vinovat de infracțiuni grave. sau aduce Asociația în proasta reputație. Orice membru despre care se constată că aduc discreditul pe WDAA sau pe ofițerii săi prin intermediul unui site web public care este considerat a încălca statutul Asociației, va fi adus în fața Comitetului sau, în lipsa acestuia, poate fi expulzat sau interzis să dețină un permis până la o interdicție pe viață.

13. Comitetul Delegaților va numi 3 persoane care sunt fie funcționari, fie membri ai Asociației pentru a acționa în calitate de Administratori. Comitetul Delegaților va avea puterea, din orice motiv, de a revoca un administrator din funcție. Comitetul Delegaților va numi membri ai Asociației pentru a ocupa orice posturi vacante existente ca urmare a decesului, pensionării sau revocării Administratorilor. Administratorii vor deține orice proprietate personală imobiliară a Asociației (altele decât cele care vor fi deținute de Trezorier) în numele lor în numele Asociației și se vor ocupa de aceasta sau proprietate personală prin vânzare, ipotecă sau în alt mod, ca Asociația de la determina din cand in cand.

14. În cazul în care, în opinia Comitetului Delegaților, din orice motiv, pare rezonabil că afacerile Asociației să fie lichidate și Asociația să fie dizolvată, va fi convocată o Adunare Generală Extraordinară pentru a adopta și pune în aplicare hotărârea unei astfel de întruniri. În cazul dizolvării Asociației, se va întocmi o declarație a activelor și pasivelor. În cazul unui surplus de active, toți creditorii Asociației vor fi satisfăcuți, iar surplusul de active va fi deținut de administratori. În cazul unei deficiențe de active, se convoacă o adunare a creditorilor și se încheie un acord cu creditorii pentru lichidarea pasivelor Asociației pe o bază proporțională. Comitetul Delegaților va numi președintele de atunci și nu mai mult de 2 alți membri ai GP. Comitetul să acționeze ca un comitet de lichidare cu putere deplină de a acționa în numele Comitetului de delegați în procedura de dizolvare, inclusiv competențele conferite în mod specific de Regula 15 (Administratorii). Pentru dizolvarea Asociației, este necesară o majoritate de 75% din membrii care participă la Adunarea Generală și toți membrii Asociației trebuie să fie anunțați despre adunarea în scris.

15. Niciun organism afiliat al cărui sediu se află în fostul district urban Winsford nu va deține sau încerca să obțină ape pentru uz propriu fără a oferi mai întâi Asociației utilizarea apelor în cauză. Toate apele din fostul district urban Winsford trebuie mai întâi oferite Winsford AA de către toate organismele afiliate.

16. Secretarii de club trebuie să prezinte numele și adresele tuturor membrilor lor care au primit permise de Asociație împreună cu numerele de permis.

17. Niciun membru al Asociației nu i se permite să se alăture unui sindicat privat care operează pe fostele ape Winsford AA fără permisiunea Comitetului cu scop general.

bottom of page